Sang og musikk

30 timer i høstsemesteret og 40 timer i vårsemesteret.

 

Generelt
Faget vil ha en teoretisk del og en praktisk del. Faget har én ordinær undervisningstime pr uke. Denne timen er delt opp i noe sangøvelse for skolekoret og noe teori. Musikkhistorien og de øvrige emner vil bli belyst gjennom lytte-eksempler. For de som blir med i Fossneskoret blir det en dobbeltime i korsang annenhver uke. I den grad vi kan skaffe lærere utenfra og det er interesse for det, gis enkel opplæring i instrumentbruk og direksjon. Her kan kanskje elevene også dele av sine kunnskaper og ferdigheter med hverandre.

 

Teoretisk del
Følgende emner vil bli gjennomgått:


1. Den kristne sangens og musikkens historie. Kortfattet gjennomgang av den kristne sangens og musikkens historie fra det gamle testamentes tid, via synagogegudstjenesten  til apostelmenigheten og de første kristne. Vi fortsetter med den europeiske musikkhistorie fra Middelalderen og fram til vår tid. Vi tar også for oss den afro - amerikanske musikken, hvordan den oppsto og utviklet seg.


2. Musikkens oppbygning. Enkel innføring i musikkens bestanddeler – rytme, harmoni og melodi. Vurdering av hva som er god musikk.


3. Vår sangskatt. Vi stanser for sentrale sang- og salmediktere fra tidlig tid og fram til i dag, får glimt av deres livshistorie og stanser for det særpregede hos den enkelte.

 

Praktisk del
Skolen ønsker å formidle et syn på hva som er god sang og musikk. Dette kommer ikke bare til uttrykk gjennom den teoretiske undervisningen, men vel så mye gjennom den sang og musikk skolen selv ønsker å formidle og lære elevene å bli glad i. Dette skjer blant annet gjennom skolens elevkor og ”Fossneskoret”.


”Fossneskoret” består av elever det enkelte år, sammen med en stamme med sangere av tidligere elever og venner av skolen. Skolens elever blir så langt det lar seg gjøre fordelt på de ulike stemmene i koret, slik at det også lar seg gjøre å danne et rent elevkor når det er behov for det.


Vi vil også oppfordre elevene til på eget initiativ å synge, alene eller sammen, enten bare for oppbyggelsens og hyggens skyld, eller også med tanke på å kunne delta på møter når skolen er ute.


Elementær undervisning i instrumentbruk
I den grad vi har ressurser til det vil elever få tilbud om undervisning i piano, gitar mv, evt også enkel direksjon.

 

Litteratur
Kompendium skrevet av Per Bergene Holm.