Salmenes bok

25 undervisningstimer i høstsemesteret og 30 undervisningstimer i vårsemesteret.

 

Innledningsspørsmål:
Først tar undervisningen for seg sangens og musikkens plass i gudstjenestelivet i Israel, med vekt på Davids forordning av sangen og musikken sammen med blant annet profeten Natan.


Så litt om inndelingen av Salmenes bok, om de ulike salmeforfatterne, om ulike salmetyper og spesielle poetiske virkemidler i den bibelske poesi.

 

Fortolkning:
Utvalgte salmer fortolkes vers for vers ut fra den hovedregel som vi møter i Jesu egen munn og i apostlenes bruk av Salmene, nemlig at de vitner om Jesus. Det er Jesu eget hjerte og liv vi møter i Salmene, men også den troendes hjerte og liv, i bønn, nødrop, takk og lovprisning.

 

Litteratur:
Kompendium skrevet av læreren som underviser.