Romerbrevet

45 timer i høstsemesteret og 55 i vårsemesteret.  
 
Innledningsspørsmål
Brevets tilblivelse, tid og sted for avfattelse, forfatter, hensikt ol. blir kortfattet drøftet.


 
Fortolkning
Brevet blir gjennomgått i sin helhet, men hovedvekten legges på de 8 første kapitlene.

 

Romerbrevet gir en grundig innføring i kristne grunnsannheter om synden, loven, rettferdiggjørelse og helliggjørelse i brevets 8 første kapitler.


Israels kall, utvelgelse og situasjon i den nye pakts tid, og forholdet mellom Israel og de hedningekristne, belyses ut fra kap 9-11.


Gjennom de siste kapitler møter vi generelle formaninger til et hellig kristenliv, men også mer spesielle formaninger om å ta hensyn til ”de svake”.

 

Litteratur
Grunnsannheter til frelse av Øivind Andersen.