Innføring i NT

I høstsemesteret undervises det gjennom ca 30 timer om de politiske og religiøse forhold på Jesu tid som bakgrunn for en oversiktsmessig gjennomgang av Jesu liv og gjerning ut fra evangeliene.


I vårsemesteret undervises det gjennom ca 40 timer om apostlenes misjonsvirksomhet og det gis en kortfattet oversiktsmessig gjennomgang av de nytestamentlige brev.

 

Innledningsspørsmål
Det gis en kortfattet innføring i innledningsspørsmålene til det nye testamente (NT). Det blir tatt et oppgjør med den historisk-kritiske forsknings teorier om NTs tilblivelse, med særlig vekt på kildehypotesene knyttet til de synoptiske evangeliene.

 

De politiske og religiøse forhold på Jesu tid
Gjennom en kortfattet innføring i de politiske og religiøse forhold på Jesu tid søkes det å lette forståelsen og innsikten i evangelienes beretninger.


Av emner som blir gjennomgått opp er:
1. Jødenes historie i tiden fra Alexander den store til romernes erobring og det romerske styret på Jesu tid.
2. Det jødiske selvstyre, med særlig vekt på Det høye råd.
3. Tempeltjenesten, med vekt på yppersteprestene, prestenes og levittenes tjeneste.
4. Synagogen og synagogegudstjenesten, med vekt på den undervisning som de skriftlærde sto for.
5. Fariseerne og fariseismen.
6. Saddukeerne, samaritanerne og andre mindre religiøse grupperinger.

 

Jesu gjerning sett fra ulike sider
Da både Matteus- og Johannesevangeliet blir gjennomgått grundig i andre fag, ser vi her i stedet mer systematisk på Jesu gjerning. Av emner som blir gjennomgått er:


1. Jesu forkynnende gjerning, med vekt på hans tale om Guds rike og Menneskesønnen. Jesu lignelser blir også vektlagt.
2. Jesu lærende gjerning, hvor Jesu undervisning av disiplene står i forgrunnen.
3. Jesu undergjørende gjerning – hvorfor gjorde Jesus under og hva vil Jesus åpenbare gjennom undrene?
4. Jesu stedfortredende gjerning – betydningen av Jesu stedfortredende liv, lidelse og død.
5. Jesu utsendende og innstiftende virksomhet, med vekt på kallet av apostler, misjonsbefalingen, Jesu innstiftelse av nattverd og dåp.

 

Apostlenes gjerninger
Vi stanser for sentrale hovedlinjer i dette skriftet. Det vi i første rekke legger vekt på er Den Hellige Ånds komme og forskjellen på Den Hellige Ånds gjerning og tilstedeværelse i den gamle og den nye pakt, og den nytestamentlige menighet som en universal menighet av jøder og hedninger.

 

Brevlitteraturen
Så sant tiden tillater det, vil samtlige brev som ikke blir gjennomgått i egne fag, få en oversiktsmessig gjennomgang.

 

Litteratur
Kompendium skrevet av Per Bergene Holm.

Annen aktuell litteratur: Fariseisme og kristendom av Hugo Odeberg. Templet av A. Edersheim, De apokryfe skrifter.