Innføring i GT

45 undervisningstimer i høstsemesteret og 55 undervisningstimer i vårsemesteret.

 

Det gamle testamentes rette innhold
Både innledningsvis og gjennom hele faget påvises det hvordan hele det gamle testamente vitner om Messias (Kristus), ikke bare i direkte profetier, men også i forbilledlige handlinger, personer og institusjoner. GT peker ikke bare fram mot Messias, men Messias er selv til stede i hele GT som en skygge og et forbilde.


Vi ser også hvordan tro og tillit til Herren og hans frelsesløfter også er den vei de rettferdige i den gamle pakts tid mottok Guds nådige frelse, velsignelse og miskunnhet på.

 

Innledningsspørsmål
Det gis en kortfattet innføring i innledningsspørsmålene til det gamle testamente (GT). Det blir orientert om den historisk-kritiske forsknings teorier om GT’s tilblivelse, med særlig vekt på kildehypotesene knyttet til Mosebøkene.

 

Fortolkning
De første 11 kapitlene av 1Mosebok, gjerne kalt urhistorien, blir gjennomgått til dels meget grundig vers for vers.


Resten av 1Mosebok, gjerne kalt fedrehistorien, blir også gjennomgått forholdsvis grundig, men likevel mer med vekt på hovedlinjene.


Når det gjelder det øvrige av Mosebøkene stanses det særlig for utgangen av Egypt og innstiftingen av påskemåltidet, de ti bud som blir gitt på Sinai, betydningen av tabernaklet og de ulike ofrene i gudstjenesten.


Israels videre historie belyses i korte og oversiktsmessige trekk fra inngangen i Kana’ans land til hjemvendingen fra Babel i Esra/Nehemjas bøker. Det legges vekt på å få oversikt over historien og de ulike tidsepoker, men det stanses særlig opp for viktige hendelser og personer.


I den grad tiden tillater det, gis det en kortfattet innføring i de ulike ”skriftene”, dvs de poetiske skriftene og de historiske skriftene fra tiden etter tilbakekomsten fra Babel (men dette tas også opp i innledningen til NT).

 

Litteratur:
Kompendium skrevet av Per Bergene Holm.